logo

NOVINKY

Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ
27.05.2009

Klíčové aktivity
1. Organizační příprava realizace projektu a vytvoření technického zázemí

2. Zvyšování odborné způsobilosti pedagogických pracovníků

3. Inovace vzdělávacích programů v oblasti cizích jazyků a ICT

4. Aplikace inovovaných vzdělávacích programů ve výuce

5. Rozvoj základních kompetencí v oblasti ICT v mikroregionu

6. Rozvoj jazykových kompetencí u cílových skupin
 


Projekt si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další školní projekty a vytvořit jejich databázi.
Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům.
Na projektu se budou podílet pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu bude Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity ŠVP mezi rodičovskou veřejností.
Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím.

V první etapě 13 vyučujících absolvuje kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií.
Druhá etapa bude zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech.
Hlavním cílem projektu bude obsáhlý soubor multimediálních výukových materiálů použitelných na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce.
K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ.